021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت


دکتر محمد مهدی مردان پور

کارشناس

حوزه فعالیت: صنایع پایین دستی وعلوم داده ها

زمینه پژوهشی: کلان داده ها

فرزاد برزگر

کارشناس و دبیر

حوزه فعالیت: صنایع بالادستی

زمینه پژوهشی: ازدیاد برداشت، سنگ دیجیتال

دکتر فلور شایق

مدیر و سردبیر

حوزه فعالیت: مدیریت

زمینه پژوهشی: رصدفناوری


محمد دهقان

کارشناس

حوزه فعالیت: انرژی

زمینه پژوهشی: انرژی های تجدید پذیر نوین

عبدالله خسروانیان

کارشناس

حوزه فعالیت: تکنولوژِ های کاربردی

زمینه پژوهشی: پرینتر سه بعدی

بهروز نوری

کارشناس

حوزه فعالیت: دیجیتال

زمینه پژوهشی: اینترنت اشیا، واقعیت مجازی


هومن فرزامی

مشاور

حوزه فعالیت: مدیریت فناوری

زمینه پژوهشی: رصد فناوری

دکتر هادی نیلفروشان

مشاور

حوزه فعالیت: مدیریت فناوری

زمینه پژوهشی: رصد فناوری

رضا اخزری

کارشناس

حوزه فعالیت: صنایع بالادستی

زمینه پژوهشی: ازدیاد برداشت، چاه هوشمند


لیشام شهبازیان

مشاور

حوزه فعالیت: مدیریت فناوری

زمینه پژوهشی: رصد فناوری