021-44739795

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

مروری بر مواد، روش‌ها، کاربردها و موانع فناوری چاپگر سه‌بعدی

دسته بندی محتوی

مقاله

کتاب

سایت

سایر

*      

عنوان فارسی: مروری بر مواد، روش‌ها، کاربردها و موانع فناوری چاپگر سه‌بعدی

عنوان انگلیسی: Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges

شرح مختصر در ارتباط با محتوی

این مقاله در سال 2018 به چاپ رسیده و در آن مروری بر تحقیقات صورت گرفته در حوزه فناوری چاپگر سه‌بعدی انجام شده است. در این مقاله فناوری چاپگر سه‌بعدی از منظر مواد، کاربرد، روش‌ها و موانع پیش روی این فناوری با بررسی دقیق تر در بخش‌هایی مانند دارویی، هوافضا و ساختمان مورد تحقیق قرار گرفته است و پیش بینی هایی از آینده این فناوری نیز ارائه گردیده است.

 لینک مربوطه:

https://www.sciencedirect.com/